Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastaks on järgmine:

Hoolekogu tööd juhib: Marge Vähter

 

Marge Vähter lapsevanemate esindaja marge.vahter@gmail.com
Aivi Telvik sihtasutuse esindaja aivi.telvik@hiiu.maavalitsus.ee
Marta Eller õpilaste esindaja marta.eller.001@gmail.com
Anu Pielberg lapsevanemate esindaja anu@hiiuauto.ee
Tanel Lips treenerite esindaja tanel.lips@gmail.com
Ülari Kaibald treenerite esindaja ylarikaibald@gmail.com
Tiia Liibert asutaja esindaja tiia@hiiuvald.ee

 

Hoolekogu on selline organ, mille ülesandeks on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Veel ei ole lisandnud hoolekogusse vilistlaste esindajad ega ka toetavate organisatsioonide esindajaid. Küll on plaanis, et järgmisel õppeaastal, lisada ka nemad kooli hoolekogu töösse. Samuti on oodatud kõik ettepanekud 2017a septembriks huviliste osas, kes sooviksid panustada hoolekogu töösse. Iga kaasamõtleja on oodatud!
 

* Hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Kooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.
* Hoolekogu liikmed on kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- kasvatustegevustega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja ja lastevanemate esindaja.
* Hoolekogu teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelvalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle.
* Huvikooli hoolekogu kuulab ära direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale.
* Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale.
* Hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse ja kooli põhikirja muutmiseks.


Hiiumaa Spordikool sai tegevusloa

Haridus- ja Teadusministri käskkirja nr 120 alusel on Hiiumaa Spordikoolil alates 27. märtsist 2015 tegevusluba huvihariduse andmiseks kaheksal erialal.