Õppemaks

2017/2018 õppeaastal kehtib Hiiumaa Spordikoolis õppetasu 15€/kuus lapse kohta*. Selle eest võib õpilane osaleda kõikides spordikooli treeningutes ning tingimuste täitumisel (vanus) on ka jõusaali kasutamine õppetasu sees.
Õppetasu koosneb õppemaksust, mis sel õppeaastal on 12€/kuus ja rajatiste kasutamise tasust 3€/kuus.

Lasteaialaste õppetasu on 10€ kuus*.
Kabe erialal õppetasu ei ole.

*Antud õppetasu ei kehti ratsutamise ja kabe erialadel.


Ratsutamise õppetasu alates 01.10.2015 on järgmine:

Jrk nr Abonomendi sisu Treening klubi hobusega Treening oma hobusega
1. 4 treeningtundi kuus- plaanilised treeningtunnid 1 kord nädalas, abonomendi kestus 1 kuu 32€ 20€
2.  8 treeningtundi kuus- plaanilised treeningtunnid 2 korda nädalas, abonomendi kestus 1 kuu 56€ 32€
  * Abonoment tagab treeningtunnid eelnevalt kokkulepitud kindlal nädalapäeval ja kellaajal ühe kuu jooksul.
* Mõjuvaks puudumise põhjuseks loetakse õpilase haigestumist. Põhjusega puudumisest teavitab õpilane treenerit ette võimalikult varakult, erandkorras 1h enne treeningtunni algust. Kui õpilane ei ole hiljemalt 1h enne treeningtunni algust treenerit põhjusega puudumisest teavitanud, loetakse seda põhjuseta puudumiseks ning treeningtund tema poolt kasutatuks (st selle maksumus ei kuulu tasaarveldamisele).
* Põhjusega puudutud tundide eest toimub tasaarveldus 2 korda aastas: mais ja oktoobris. 
* Õppemaks sisaldab ka teooriaõpet vastavalt kinnitatud ratsutamise õppekavale.
* Informatsiooni õppemaksu muutumise või selle tasumise tingimuste kohta kohustub Hiiumaa Spordikool avadama oma kodulehel vähemalt 30 kalendripäeva ette.
 
   

Lisaks on võimalik võtta ühekordseid treeningtunde (näiteks proovimiseks enne regulaarsete treeningutega alusamist), kehtivad Linnumäe Ratsakeskuses järgmised hinnad:

Jrk nr Treeningtunni nimetus Treening klubi hobusega Treening oma hobusega
1. Treeningtund grupis- ratsastus 10€ 6€
2. Treeningtund grupis- hüppetreening 12€ 8€
3.  Individuaalne treeningtund- ratsastus 12€ 8€
4.  Individuaalne treeningtund- hüppetreening 15€ 10€


Tutvu ka õppemaksu tasumise korraga!

Hiiumaa Spordikool sai tegevusloa

Haridus- ja Teadusministri käskkirja nr 120 alusel on Hiiumaa Spordikoolil alates 27. märtsist 2015 tegevusluba huvihariduse andmiseks kaheksal erialal.