Alljärgnev on muutmisel olev õppetasu maksmise kord! Hetkel esitatakse arved järgmise kuu alguses.


KINNITATUD SA Hiiumaa Spordikool nõukogu otsusega 11. mail 2015

1. Õppemaks tasutakse Hiiumaa Spordikooli (edaspidi Kool) tunniplaanijärgse õppetöö eest. Üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunniplaanijärgsete õppetundide vähendamine või suurendamine ei muuda õppemaksu suurust.

2. Õppemaks ei sisalda täiendava õppetöö, sh laagrite, võistlustegevuse, transpordi, varustuse või muu Kooli tunniplaani välise tegevusega seotud kulusid, mille eest tasutakse vastavalt õpilase osalemisele tegevustes.

3. Õppemaksu suuruse kehtestab Kooli pidaja. Õppemaksu suurus avaldatakse Kooli interneti koduleheküljel.

4. Õppemaks tasutakse Kooli arveldusarvele hiljemalt iga jooksva kalendrikuu 5. kuupäevaks, Kooli poolt esitatud arve alusel.

5. Maksete tasumisega viivitamisel on Koolil õigus nõuda maksega viivitajalt 0,1% viivist tasumisega viivitatud summast iga kalendripäeva eest.

6. Õppetunnist puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.

7. Õpilase haigestumisel teavitatakse Kooli hiljemalt haigestumisele järgneval kolmandal päeval. Puudumise korral rohkem kui kaks nädalat võib õpilase esindaja taotleda kirjalikult õppemaksu vähendamist puudutud aja eest. Otsus õppemaksu vähendamise kohta tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult. Õppemaksu võimalik tagasiarvestus tehakse haigusperioodile järgneva kuu õppemaksust. Haigusperioodi jooksva kuu õppemaks peab olema tasutud maksetähtajaks täismahus.

8. Majanduslikel, tervislikel või muul mõjuval põhjusel võib Koolilt taotleda kirjalikult õppemaksu vähendamist teatud perioodiks. Taotlus esitatakse soodustuse taotlemise perioodile eelnevalt. Otsus õppemaksu vähendamise kohta tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

9. Õppemaksu tasujal on õigus tema poolt tasutud õppemaks oma maksustatavast tulust maha arvata vastavalt tulumaksuseadusele. Kool ei vastuta andmete puudulikkuse eest kui õppemaksu tasuja eksib või hilineb andmete esitamisega.