Hoolekogu

Hoolekogu 2020/2021 õppeaastaks on moodustamisel

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal oli järgmine:

Hoolekogu tööd juhib: Marge Vähter

Õpilaste esindaja: Jaanus Sõmer
Lapsevanemate esindaja: Artur Valk
Treenerite esindaja: Anu Saue
Treenerite esindaja: Marge Vähter 
Vallavalitsuse esindaja: Karin Kokla
Klubide esindaja: Tanel Esta

Hoolekogu on  organ, mille ülesandeks on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Veel ei ole lisandnud hoolekogusse vilistlaste esindajad ega ka toetavate organisatsioonide esindajaid. Küll on plaanis, et järgmisel õppeaastal, lisada ka nemad kooli hoolekogu töösse. Samuti on oodatud kõik ettepanekud 2019 a septembriks huviliste osas, kes sooviksid panustada hoolekogu töösse. Iga kaasamõtleja on oodatud!
 

* Hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Kooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.
* Hoolekogu liikmed on kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- kasvatustegevustega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja ja lastevanemate esindaja.
* Hoolekogu teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelvalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle.
* Huvikooli hoolekogu kuulab ära direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale.
* Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale.
* Hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse ja kooli põhikirja muutmiseks.