Spordikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on spordikoolile nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Tõnis Villmäe – Hiiumaa Vallavolikogu esindaja
Martina Martinson – Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja
Martin Kagadze – Kärdla Osavallakogu esindaja
Georg Linkov – treenerite esindaja
Ülari Kaibald – treenerite esindaja
Tanel Esta – lapsevanemate esindaja
Liljan Lips – lastevanemate esindaja
Holger Sepma - õppurite esindaja

Hoolekogu koosseisu kinnitas Hiiumaa Vallavalitsus 22.märtsil 2022 korraldusega nr 165.